Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wanneer jij gegevens aan Redwave verstrekt, dan verwacht je dat wij veilig en verantwoord met jouw gegevens omgaan. Redwave verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden. Bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen. Dit het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene. Redwave verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het privacybeleid van Redwave.
Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Redwave. Deze verklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele privacyverklaring is altijd in te zien op de website van Redwave.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?

Jij staat centraal bij alles wat wij doen. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat. Redwave streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Redwave, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Daarnaast kan Redwave je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij je tot ons wendt en jouw gegevens bij ons achterlaat:

 • We vragen om persoonsgegevens om jou, op je eigen verzoek, te kunnen informeren over Redwave. Dit zijn met name contactgegevens zoals NAW-gegevens en e-mailadres;
 • Daarnaast worden bij sollicitaties om gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, cv-gegevens en andere gegevens die voor Redwave relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld en opgeslagen. Daarna gebruiken we ze om je verzoek te kunnen beantwoorden of je sollicitatie te kunnen beoordelen. Ook worden deze gegevens gebruikt om je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 • Je kan je via de website ook aanmelden voor onze WhatsApp vacature alert. Je ontvangt dan WhatsApp berichten met de nieuwe vacatures die voldoen aan de door jou gemaakte selectie. Hiervoor slaan we jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en voorkeuren op.
 • Op het moment dat je bij ons in dienst treedt, hebben we gegevens nodig met betrekking tot jouw arbeidsovereenkomst en dienstverband. Bijvoorbeeld je nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs en bankrekeningnummer.
Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Redwave bewaart persoonsgegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen voor een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alle aan Redwave verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Redwave aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens verwerken wij op de navolgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt aangegaan of is aangegaan en waarbij jij partij bent, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst;
 • de gegevensverwerking is voor ons noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld de controle van je ID-bewijs bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten:
  • legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
  • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen.
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen die wij als werkgever hebben op het gebied van het arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht bij verzuim en re-integratie.
Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe gebruikt Redwave meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wat als jij je persoonsgegevens wilt laten verwijderen?

Wanneer jij je gegevens graag wil verwijderen, stuur dan een verzoek naar info@redwave.nl. Zolang de wettelijke verplichtingen het toestaan, zullen wij jouw verzoek direct uitvoeren.

Kan ik mijn gegevens inzien en wat als ik bezwaar heb?

Wanneer jij vragen hebt over welke gegevens over jou en met welk doel we deze gegevens verzamelen, zijn wij altijd bereid je daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kan je ook inzage krijgen in jouw gegevens die door Redwave worden verzameld, of wijziging dan wel verwijdering van jouw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat Redwave daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Redwave via de verschillende media. Indien je een van voorgaande verzoeken hebt, kan je deze schriftelijk indienen bij info@redwave.nl