Privacy Policy

Privacy Policy

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten, producten en activiteiten van RedWave B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen (hierna: RedWave).

ALGEMEEN

RedWave verwerkt en beheert persoonsgegevens van toekomstige, huidige en ex-medewerkers, (klanten van) klanten, leveranciers en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats met uiteenlopende doeleinden: bijvoorbeeld op basis van wettelijke en/of contractuele verplichtingen, met het oog op een (toekomstig) werkgever-/ werknemer-relatie, gezien een bedrijfsbelang of op verzoek van de betrokkene. RedWave verwerkt persoonsgegevens conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten, leveranciers en relaties en het (privacy)beleid van RedWave.

OMGANG MET EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Jij staat centraal bij alles wat wij doen. Wij behandelen persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als voor de verwerking van die persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat. RedWave streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de verwerking van persoonsgegevens. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van RedWave, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Daarnaast kan RedWave je persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Wanneer verwerken wij jouw gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij je tot ons wendt en jouw gegevens bij ons achterlaat:

 1. Om persoonsgegevens wordt gevraagd met het doel jou, op je eigen verzoek, te kunnen informeren over RedWave. Dit zijn met name contactgegevens waaronder NAW gegevens en e-mailadres;
 2. Daarnaast worden bij (online) sollicitaties gegevens gevraagd als naam, adres, telefoonnummer, cv-gegevens en andere gegevens die voor RedWave relevant zijn voor een sollicitatie. De gegevens die je in dergelijke gevallen toestuurt, worden verzameld, opgeslagen en gebruikt om je verzoek te kunnen beantwoorden of je sollicitatie te kunnen beoordelen. Ook worden deze gegevens gebruikt om je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties.
 3. Op het moment dat je bij ons in dienst treedt, hebben we gegevens nodig met betrekking tot jouw arbeidsovereenkomst en dienstverband, onder meer nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs en bankrekeningnummer.

Alle aan RedWave verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door RedWave aan derden worden verstrekt, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

RedWave bewaart persoonsgegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan de wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen voor een periode van twee, vijf of zeven jaar.

grondslagen van verwerking persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens verwerken wij op de navolgende rechtsgronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wordt aangegaan of is aangegaan en waarbij jij partij bent, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst;
 • de gegevensverwerking is voor ons noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen, bijvoorbeeld de controle van je ID-bewijs bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
 • de gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd (bedrijfs)belang dat wij hebben, te weten:
  • legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder het uitvoeren van marktanalyses, data analyses, bijhouden van statistieken, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
  • naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
  • om je te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en vakliteratuur) en om je aanbiedingen te kunnen doen.
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van verplichtingen die wij als werkgever hebben op het gebied van het arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht bij verzuim en re-integratie.

Beveiliging van jouw gegevens

RedWave geeft een hoge prioriteit aan de beveiliging van persoonsgegevens. RedWave beveiligt haar systemen – naar redelijkheid – tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. RedWave maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. RedWave is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan RedWave. RedWave deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, zonder voorafgaande expliciete toestemming van de betrokkenen (en indien van toepassing: van onze klant of relatie), tenzij er sprake is van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders.

De medewerkers van RedWave respecteren de (internationale) privacywetgeving alsmede het privacybeleid van RedWave, zoals onder andere opgenomen in het Privacyreglement RedWave. De Privacy Officer (Functionaris Gegevensbescherming), creëert zoveel mogelijk awareness en ziet toe op naleving van voornoemde wetgeving en beleid.

Alle emailberichten van RedWave-medewerkers worden automatisch voorzien van een disclaimer waarmee de ontvanger bewust wordt gemaakt van de risico’s die het delen of niet (tijdig) verwijderen van de informatie van het emailbericht met zich meebrengen als gevolg van de privacywetgeving.

RedWave hanteert voor gebruikers van de RedWave website het beleid zoals opgenomen in ‘Privacy & cookies’.

INFORMATIE, INZAGE EN CORRECTIE GEGEVENS EN RECHT VAN VERZET

In geval van vragen over welke gegevens over jou en met welk doel deze gegevens worden verzameld, is RedWave altijd bereid je daarover informatie te verstrekken. Daarnaast kan je ook inzage krijgen in jouw gegevens die door RedWave worden verzameld, of wijziging dan wel verwijdering van jouw persoonsgegevens verzoeken, zonder dat RedWave daarvoor kosten in rekening brengt. Tot slot kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van RedWave via de verschillende media. Indien je een van voorgaande verzoeken hebt, kan je deze schriftelijk indienen bij hr@redwave.nl.

Wijzigingen Privacy Statement

RedWave behoudt zich het recht voor om veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van RedWave.

Wij gebruiken cookies op deze website om het gebruik van de website makkelijker te maken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert. Lees ons privacy statement of onze cookieverklaring voor meer informatie.